Podejście PDCA


Metoda rozwiązywania problemów oparta na pętli Deminga (cykl PDCA) rozpoczyna się od badania potrzeb oraz wymagań użytkowników, a następnie przechodzi się do zaprojektowania produktu, technologii, planuje się odpowiednie zaopatrzenie, produkcję, sprzedaż i kończy się na obsłudze posprzedażowej.


Skrót PDCA odpowiada poniższym etapom działania:

  • Planuj (ang. Plan) – jak nazwa wskazuje dotyczy opracowania odpowiedniego planu, należy określić cel działań, procedury. Należy wybrać obszar działalności, który ma zostać usprawniony. Zespół do tego przydzielony, ma za zadanie przeanalizować koszty oraz korzyści a następnie wybrać najkorzystniejszy wariant działania.
  • Wykonaj (ang. Do) – w tym etapie następuje realizacja planu z powyższego punktu. Proces musi być na bieżąco monitorowany, a jego przebieg udokumentowany, by w przyszłości móc go udoskonalać.
  • Sprawdź (ang. Check) – następuje sprawdzenie zgodności otrzymanych wyników z planem początkowym. W razie niezgodności należy wprowadzić odpowiednie korekty planu, gdy niezgodności te stanowią duże odchylenie od planu początkowego, należy zmodyfikować pierwotny projekt.
  • Koryguj (ang. Act) – przedstawienie wszystkich działań korygujących. Jeżeli efekty działań są zadowalające należy stworzyć dokumentację skorygowanych procesów.

Pętle Deminga stosuje się w procesie ciągłego doskonalenia organizacji. Dzieję się to za sprawą tego, że rozwiązanie jednego problemu ukazuje istnienie kolejnych, które wymagają uwagi, które następnie również będziemy rozwiązywać w myśl zasady PDCA. Zastosowanie tego narzędzia sprawia, że organizacja systematycznie jest usprawniana. Za podstawę doskonalenia uznawane jest doświadczenie, odnoszone ono jest do sterowania jakością i jej zapewnienie. Każde przedsiębiorstwo powinno udoskonalać swoją pracę.

Zgodnie z cyklem Deminga rozwiązywanie problemów zakłada 9 etapów, które są powiązane z poszczególnymi fazami PDCA.

W „planowaniu” realizuje się sześć etapów procesu rozwiązywania problemów, są to:

  1. Pytania oraz identyfikacja problemów
  2. Utworzenie zespołu projektowego
  3. Analiza obecnego procesu
  4. Określenie celów, które chcemy osiągnąć
  5. Zidentyfikowanie przyczyn problemu oraz opracowanie rozwiązań
  6. Wyznaczenie priorytetów oraz podejmowanie decyzji

W fazie „wykonaj” wdraża się zaproponowane rozwiązania problemu. Następnie zaprojektowane rozwiązanie poddaje się kontroli i ocenie. Na tym etapie zostaje podjęta decyzja o wprowadzeniu lub zaniechaniu wprowadzania nowego standardu. Jeżeli decyzja jest pozytywna to realizowany jest czwarty etap -Act, w którym zostaje utworzona dokumentacja.