Diagram Relacji

 

Diagram relacji, zwany także diagramem drzewa lub drzewem decyzyjnym, to narzędzie służące do identyfikowania istniejących powiązań miedzy przyczynami powstawania problemu, ma to na celu ustalenie poprawnego i skutecznego rozwiązania. Technika ta ma za zadanie wyszukać najbardziej odpowiednie oraz efektywne środki do realizacji założonych celów. Diagram drzewa hierarchicznie uporządkowuje czynniki, mające wpływ na problem, który jest analizowany. Myślą przewodnią tego narzędzia jest „od ogółu do szczegółu”.

Główne zastosowanie diagram systematyki odnalazł przy:

  • Tworzeniu planów rozwoju nowego produktu
  • Sporządzaniu wykresów przyczynowo- skutkowych
  • Rozwiązywaniu problemów dotyczących kosztów, jakości, dostawy, które powstają przy rozwijaniu nowych obszarów działalności.

Dobrze skonstruowany diagram pokazuje czynności szczegółowe, które prowadzą do realizacji celu głównego. Diagram uporządkowuje informacje nałożone na wykresach współzależności oraz podobieństwa.

Algorytm tworzenia diagramu relacji:

  1. Zdefiniowanie problemu,
  2. Zdefiniowanie wszystkich możliwych czynników wpływających na określony wcześniej problem,
  3. Porównanie wszystkich elementów ze sobą, jeżeli jeden z elementów ma jakiś wpływ na drugi to łączy się ją linią, zaznaczając strzałką kierunek zależności.
  4. Określamy ilość strzałek, które wchodzą i wychodzą z każdego z elementów,
  5. Element, który liczy najwięcej wychodzących strzałek prawdopodobnie ma największy wpływ na analizowane zjawisko,
  6. Element, który liczy najwięcej strzałek wchodzących jest obarczony największymi konsekwencjami działania różnych czynników.