Mapa procesu


Mapa procesu służy do wizualnego opisu przepływu działań w danym procesie za pomocą umownie przyjętych znaków i symboli. Przepływ działań to nic innego jak sekwencja i współdziałanie powiązanych etapów procesu, czynności lub zadań, które tworzą dany proces, od jego początku aż do końca. Natomiast sam proces identyfikujemy jako uporządkowany zbiór działań wzajemnie powiązanych, przekształcających wejścia w wyjścia.


Mapy procesów są wykorzystywane w różnym celu, przede wszystkim służą do  wyjaśnienia procesu dla wszystkich jego uczestników i interesariuszy oraz jego lepszego zrozumienia. Dzięki temu istnieje możliwość wykazania granic procesu, rozbieżności występujących w procesie, wskazanie obszarów, w których niezbędne są usprawnienia, a także bardziej złożonych analiz, takich jak m.in: identyfikacja wąskich gardeł, określenie podziału zadań między uczestnikami procesu, eliminacja zbędnych czynności. Wszystkie te analizy umożliwiają wygenerowanie propozycji usprawnień analizowanego procesu. Właśnie dzięki mapie procesu możemy po prostu określić, które operacje da się: usprawnić, poprawić, a które usunąć.

Mapowanie procesów przebiega w dwóch etapach.

Pierwszym z nich jest identyfikacja procesów, którą można dokonać dwoma metodami:
Metodą top-down, gdzie w pierwszej kolejności określa się ogólną działalność organizacji wraz z jej celami, a następnie przechodzi się do uszczegółowienia wskazanych elementów.
Metodą bottom-up, która polega na analizie wykonywanych w organizacji czynności i na ich podstawie formułowanie przebiegających procesów - jest niestety bardziej czasochłonną, ale jednocześnie bardziej dokładniejszą metodą.

W drugim etapie następuje podział procesów, ich grupowanie i priorytetyzowanie.

Przy opracowaniu map najczęściej wykorzystuje się symbole przedstawione poniżej

Lynsky Solutions - symbole w mapie proces


Przykład mapy dla produkcji tablicy szkolnej

Mapa procesu tablica Lynsky Solutions | mapowanie

* w mapie dodatkowo wykorzystano symbol odwróconego trójkąta oznaczający pobranie materiału z magazynu.