Histogram 

Jest to diagram słupkowy, który przedstawia częstość występowania wartości zmiennej losowej w określonym przedziale. Histogram służy do graficznego przedstawienia rozkładu dowolnej cechy w badanej populacji. Zaletą tego narzędzia jest jego prostota, łatwość sporządzenia oraz analiza. Histogram pomaga: wizualizować zmienność wyników danego procesu, obrazować miejsca, na które szczególnie należy zwrócić uwagę, w celu doskonalenia procesu oraz ukazuje informacje o przebiegu procesu.

Fazy tworzenia histogramu - W pierwszej kolejności musimy wyznaczyć przedział zmienności analizowanej wielkości, a następnie wyznaczyć liczbę przedziałów szeregu rozdzielczego. Liczba przedziałów uzależniona jest od obszaru zmienności badanej cechy, od liczebności zbiorowości oraz od celu badania. ( im większy obszar zmienności i liczniejsza zbiorowość, tym więcej powinno być przedziałów).

Liczba przedziałów- Orientacyjna liczba klas k w zależności od zbiorowości n można ustalić na podstawie wzorów:

k = 1 + 3,3 log(n)
k <= 5 log(n)
n – liczebność zbiorowości

Szerokość klasy - Przybliżoną szerokość klasy c ustala się według wzoru:

C = R/k

R – rozstęp (R = X max – X min)

 

Histogram tworzy się w kilku krokach:

  1. Zbieranie danych
  2. Ustalenie rozstępów wartości
  3. Ustalenie ilości przedziałów
  4. Podział liczby rozstępów przez liczbę podziałów (ustalenie szerokości przedziałów)
  5. Uzyskanie przedziałów – dodanie do najmniejszej liczby wartości szerokości przedziałów
  6. Uporządkowanie danych do przedziałów
  7. Naniesienie na wykres ilości danych przypadających na dany przedział