Diagram Pareto


Metoda diagram Pareto służy do identyfikacji oraz klasyfikacji problemów. Głównym celem tej techniki jest oddzielenie przyczyn istotnych od błahych, dzięki temu automatycznie nadawana jest ważność zdarzeniom i skupiamy się nad najistotniejszymi problemami.

Twórcą tej metody jest Vilfredo Pareto, a wyniki jego badań uogólniono w postaci zasady 20-80, która mówi: „20% elementów niejednorodnego zbioru reprezentuje 80% wartości danej cechy w całej zbiorowości”. Wykres Pareto na bieżąco monitoruje wyniki produkcji oraz pozwala wizualizować główne problemy przedsiębiorstwa. Dzięki diagramowi możemy też zaobserwować czy wdrażane przez nas działania korygujące przyniosły oczekiwany skutek. Dlatego diagram Pareto jest pierwszym narzędziem, które używa się chcąc poprawić jakość produkcji.
Porównanie zasady Pareto – Lorenza z Klasyfikacją ABC


Podczas analizy wykresu można wyodrębnić trzy grupy:
1) A: 20% przyczyn powoduje 80% skutków
2) B: 30% przyczyn powoduje 15% skutków
3) C: 50% przyczyn powoduje 5% skutków